Digital ID

Secara umumnya, Identiti Digital Nasional (ID Digital) adalah suatu bentuk pengenalan dan pengesahan diri secara digital dengan merujuk kepada sumber tunggal yang sahih berdasarkan ciri-ciri biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah, iris dan maklumat demografik seperti nama dan lain-lain bagi digunakan untuk mendapatkan perkhidmatan digital yang selamat, terjamin dan terlindung.

ID Digital Nasional memudahkan rakyat berurusan secara bersemuka atau secara jarak jauh di alam maya dengan penyedia perkhidmatan digital dari sektor awam dan swasta bagi tujuan pengesahan identiti dengan selamat, terjamin dan menjimatkan masa. Dengan adanya ID Digital Nasional orang ramai boleh mengakses dan melakukan pelbagai transaksi tanpa perlu mengingati pelbagai ID pengenalan dan kata laluan. ID Digital Nasional tidak akan menggantikan MyKad sebagai bukti kewarganegaraan tetapi akan melengkapinya sebagai bentuk pengenalan digital yang digunakan ketika bertransaksi secara digital.

Pelaksanaan Identiti Digital Nasional bermanfaat kepada rakyat, komuniti bisnes dan Kerajaan dalam aspek menyokong perkhidmatan digital yang lebih efisien dan terpercaya (trusted digital services). Selain daripada itu, perlaksanaan ID Digital Nasional kelak dijangka bakal menggalakkan inovasi dalam penyampaian perkhidmatan bagi penambahbaikan kualiti kehidupan rakyat. 

Identiti Digital Nasional

Pengenalan Identiti Digital Nasional

Merupakan satu kaedah untuk pengesahan identiti seseorang di alam maya berasaskan pendekatan ‘What You Are’, ‘What You Have’ dan ‘What You Know’ yang disokong oleh rangkakerja identiti digital yang dipercayai (trusted digital identity framework).

IDN adalah suatu bentuk pengenalan digital yang digunakan untuk mendapatkan perkhidmatan digital dan melakukan transaksi dalam talian secara lebih selamat. Walau bagaimanapun, IDN tidak akan menggantikan kad pengenalan. Sasaran utama pemilik Identiti Digital Nasional adalah rakyat Malaysia dan akan diperluaskan kepada pemastautin yang menetap di Malaysia.

Ciri-ciri Identiti Digital Nasional

  • Platform IDN beroperasi pada tahap kepercayaan yang tinggi untuk warganegara, kerajaan dan komuniti perniagaan
  • Setiap warganegara dan penduduk yang layak akan didaftarkan dalam program IDN
  • Memanfaatkan data demografi JPN untuk pengeluaran IDN
  • Data biometrik baru (Cap Jari, Iris dan Muka) dan data demografi tambahan akan disimpan di dalam pangkalan data IDN
  • IDN adalah nombor rawak yang dihubungkan dengan nombor kad pengenalan di dalam pangkalan data IDN. Nombor Kad Pengenalan digunakan oleh Warganegara & Pemastautin Tetap untuk transaksi IDN.
  • Biometrik pelbagai-mod (“multi-modal”) akan diambil bagi setiap pemohon yang mendaftar. 
  • IDN akan membolehkan pengesahan identiti secara nyata dan dalam  talian, serta perkhidmatan e-KYC.
  • IDN akan memastikan reka bentuk yang menekankan aspek keselamatan dan privasi.
  • IDN adalah unik untuk sepanjang hayat, dan seseorang individu tidak boleh mempunyai dua ID Digital
  • Platform IDN adalah saling hubung (“interoperable”) dan berasaskan dasar keselamatan negara dan piawaian antarabangsa

Ianya juga dijangka   memberi tambah nilai kepada kepesatan pertumbuhan ekonomi digital merentasi pelbagai sektor perkhidmatan seperti perkhidmatan awam, kewangan, e-dagang, e-dompet, e-kesihatan serta lain-lain. ID Digital Nasional juga membolehkan rakyat mendapatkan perkhidmatan tanpa sempadan tempat dan masa. Ianya lebih diperlukan pada masa kini akibat kesan pandemik Covid-19 bagi menyokong berlangsungnya perlaksanaan kerja, pembelajaran, transaksi serta lain-lain aktiviti secara dalam talian mahupun tanpa sentuh (contactless)  dalam menjalani norma baharu.

digital id malaysia

ID digital telah dilaksanakan oleh kerajaan di beberapa negara seperti di United Kingdom, Estonia, Kanada, India dan lain-lain. Ianya telah memudahcara orang awam di negara–negara tersebut mengakses perkhidmatan serta melakukan transaksi dalam talian dengan mengesahkan identiti diri mereka menggunakan identiti digital.

Antara transaksi  yang boleh dilaksanakan oleh rakyat di negara seperti Estonia dengan identiti digital contohnya adalah membuka akaun tanpa perlu hadir secara fizikal di bank  untuk membuktikan identiti, melakukan konsultasi dengan doktor dan mendapatkan preskripsi ubat-ubatan dalam talian melalui akses kepada rekod kesihatan,  melakukan transaksi penyewaan  hartanah, mengundi dalam talian, e-pembelajaran dan lain-lain.

MCMC telah diberikan mandat oleh Kabinet menerusi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) untuk melaksanakan kajian komprehensif bagi membangunkan satu Rangkakerja Identiti Digital Nasional. Pelaksanaan kajian tersebut bertujuan mengenalpasti halatuju dan keperluan untuk menyediakan Rangkakerja Identiti Digital Nasional di mana rundingan awam merupakan antara aktiviti libat rurus bagi kajian ini. Rundingan Awam ini bertujuan memperolehi maklum balas daripada orang awam dan pihak berkepentingan sebagai input dalam menyiapkan cadangan Rangka Kerja ID Digital Nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge